GDPR

Novo Dentals reception

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR

Novo Sweden Dental AB värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Novo Sweden Dental AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig är Novo Sweden Dental AB org.nr 556978-9265.

Telefon: 08-659 45 00

E-post: info@novodental.se

Begreppsdefinition

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av våra webbplatser utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. De utdrag som redogörs nedan utförs kostnadsfritt.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, exempelvis ett avtal med dig.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@novodental.se. Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur inhämtar vi samtycke från dig som användare?

Genom att kräva godkännande via hemsidan innan inskickande av personuppgifter får Novo Sweden Dental AB ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande i enlighet med förordningen. Utan ett aktivt samtycke på vår webbplats, kan användare ej tilldela företaget Novo Sweden Dental AB information. Personuppgiftsansvarig kan visa att de registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna.

Vilken rättslig grund har vi för att samla in uppgifterna?

Novo Sweden Dental AB har en laglig skyldighet att samla in uppgifter för fullgörande av våra åtaganden gentemot myndighet. Personuppgifter som automatiskt samlas in som vi har en laglig skyldighet att samla in omfattas av just denna rättsliga grund. Genom att godkänna vår personuppgiftspolicy innan inskickning av personuppgifter sker så har vi även ett samtycke som rättslig grund. Avtal med den registrerade ger också Novo Sweden Dental AB en rättslig grund att samla in personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter

För att ge dig som användare en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till hos oss har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in.

Uppgifter du själv lämnar till oss

Tidsbokning via formulär

Det finns ett formulär i chatten som användare kan fylla i personuppgifter för att snabbt få hjälp med tidsbokning (namn och epost).

Tidsbokning via mail

Här ber vi användare att skicka de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra en bokning (namn och epost).

Tidsbokning per telefon

Här ber vi användare att uppge de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra en bokning (namn och epost).

Personuppgifter som automatiskt samlas in när du använder våra webbplatser

Cookies

Vi använder cookies för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Dessa cookies identifierar INGA personliga uppgifter om våra besökare som till exempel namn, kontaktuppgifter, inkomst osv.  Läs mer om vilka cookies Google använder.

Google Analytics

Vi använder följande Google Analytics Annonseringsfunktioner:

  • Remarketing med Google Analytics
  • Visningsrapportering för Googles Display-nätverk
  • Demografi- och intresserapporter i Google Analytics
  • Integrerade tjänster som kräver Google Analytics för att samla in data för annonseringsändamål
    via annonscookies och anonyma identifierare.

Om du inte vill att Google Analytics ska samla in data om dig så kan du förhindra detta genom att klicka på denna länk.

Google Adwords, DoubleClick, Facebook

Vi använder Google AdWords, Facebook och andra plattformar för att annonsera på Internet. AdWords Remarketing visar relevanta annonser anpassade till dig baserat på vilka delar av webbplatsen du har besökt genom att placera en cookie på din dator. Med Google AdWords Remarketing kan vi skräddarsy vår marknadsföring så att den blir mer relevant för våra besökare. För anpassade annonser följer vi Google´s riktlinjer som du kan läsa mer om här.

Förhindra och kontrollera vilka annonser som visas på följande plattformar:

Google Annonser
Facebook Annonser

Ändamål med lagring och behandling av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt lag (namn och personnummer) samt för att fullgöra ingångna avtal med våra kunder. Vi lagrar även personuppgifter för att för att lära oss mer om dig som användare och dina preferenser i sammanhang med Novo Sweden Dental AB. Vi lagrar och behandlar vidare personuppgifter
för att förbättra din användarupplevelse av våra webbplatser.

Lagring och gallring av personuppgifter

Alla personuppgifter och information om våra användare lagras i Sverige (inom EU). Vi lagrar användares personuppgifter (namn och personnummer) i 10 år.

Vem har tillgång till insamlade personuppgifter

Om inte annat följer av lag eller specifikt har angivits så utbyter vi inte personuppgifter med någon tredje part. Vi kan komma att dela vissa personuppgifter med försäkringsföretag och inkassoföretag.

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att se till att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning.

Ändring av policy/villkor

Vår policy/villkor kan ändras med tiden, det som gäller är det som senast har publicerats.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera