Novo Dental Dataskyddspolicy

Novo Dentals reception

Novo Dentals dataskyddspolicy

Novo Dental tillhandahålles av Novo Dental och vi värnar om din personliga integritet. Vi har tagit fram denna dataskyddspolicy som beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i egenskap av besökare på våra webbplatser. Policyn beskriver även vilka rättigheter du har under tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

För att kunna erbjuda en säker och trygg tandvård, samlar Novo Dental in information om dig som är nödvändig för att kunna möta ditt tandvårdsbehov. När du besöker våra webbsidor eller kontaktar oss, kan du därför komma att lämna information om dig till oss. Nedan framgår vilka personuppgifter som vi behandlar, för vilket ändamål och med stöd av vilken legal grund.

Tidsbokning. Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss för att boka tid hos Novo Dental kliniker i syfte att administrera och bekräfta din bokning. Följande personuppgifter behandlas; namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. I tillägg till nyss nämnda uppgifter kommer vi även att registrera anledningen till att du kontaktar Novo Dental, exempelvis pga. värk, tappad fyllning eller ilningar i tänder. Behandlingen grundas på ditt samtycke. Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas genom att du kontaktar oss via e-post eller vanlig post, se avsnittet ”Kontakta oss” nedan. Vänligen notera att det är nödvändigt att du lämnar dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera din bokning. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter innebär det att vi inte kommer att kunna boka en tid åt dig på en av Novo Dental kliniker via vårt bokningssystem.

Journalinformation och dokumentation vid behandling på någon av våra kliniker. Vi är skyldiga enligt lag att föra en patientjournal för alla våra patienter. Därför har vi rätt att registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte givit ditt medkännande. En patientjournal ska alltid innehålla följande personuppgifter: Uppgifter om allmänhälsan, bakgrund till vården, diagnoser, anledning till mera betydande åtgärder, uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

Förfrågan via mail eller kontaktformulär. Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via mail eller via vårt kontaktformulär i syfte att hantera din förfrågan, med stöd av en intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att hantera din förfrågan. Följande personuppgifter behandlas; namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer.

Nyhetsbrev. Om du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig nyhetsbreven, med stöd av en intresseavvägning. Vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att hantera din prenumeration. Följande personuppgifter behandlas; namn och mailadress. Du kan alltid välja att avbryta din prenumeration på våra nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet.

Användning av våra webbsidor och kontaktformulär. Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra webbsidor och kontaktformulär i syfte att tillhandahålla webbplatsen på ett säkert sätt samt för att förbättra våra tjänster, med stöd av vårt berättigade intresse att tillhandahålla websidorna på ett säkert sätt och för att bli informerade om hur webbplatsen används. Följande information kommer att behandlas:

 • Information om användandet av Novo Dental - såsom besöksstatistik kring svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 • Geografisk information - din geografiska placering.

  Vi använder Google Analytics och samlar in data i enlighet med de användarinställningar som du som användare har angett i dina inställningar i din webbläsare. De hanterar endast nödvändiga uppgifter och i enlighet med de dataskyddskrav som gäller. Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vi använder cookies på vår hemsida. För mer information om hur cookies fungerar, se vår Cookiepolicy.

MOTTAGARE OCH KATEGORIER AV MOTTAGARE

Endast de personer hos Novo Dental som behöver känna till dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med Novo Dental kliniker för att de ska kunna erbjuda dig en trygg och säker tandvård. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med leverantörer som utför tjänster för vår räkning, exempelvis Aspia i egenskap av extern redovisningsbyrå, leverantörer som tillhandahåller lagringstjänster av information samt leverantörer av dentalmaterial, klinisk utrustning. I den mån det tillåts eller krävs av tillämplig lagstiftning kan vi komma att dela dina personuppgifter med myndigheter, domstolar och andra liknande tredje parter.

Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas inom EU/EES, om inte annat uttryckligen anges.

LAGRINGSPERIOD

Kontaktuppgifterna som vi samlar in i samband med tidsbokning och kontaktformulär sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Vad gäller nyhetsbrev sparas dina uppgifter i vår databas så länge som du väljer att ta del av våra nyhetsbrev.

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 har du rätt till följande:

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att av oss få bekräftelse på huruvida personuppgifter om dig behandlas. I sådana fall har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt information om bland annat ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, och de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats eller ska lämnas ut. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Kopian är gratis att begära. För eventuella ytterligare kopior som du begär ut kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserat på våra administrativa kostnader

  Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter om dig själv. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

 • Rätt till radering (“rätten att bli bortglömd”). Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade.

 • Rätt till begränsning av behandlingen. Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

 • Rätt att göra invändningar. Under vissa omständigheter, av skäl som hänför sig till din specifika situation, har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vi kan då vara skyldiga att stoppa behandlingen av dina personuppgifter.

 • Rätt till dataportabilitet. Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att inge klagomål. Du har rätt att lämna in klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via e-post eller vanlig post, se avsnittet ”Kontakta oss” nedan.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 14 Oktober 2022.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera